مزایای ثبت نام ویژه

با ثبت نام ویژه 900 هزار تومان اعتبار هدیه آموزشی در پنل شما شارژ میگردد که در بیش از 50 دوره آمورزشی شامل بورسیه قابل استفاده خواهد بود .


مزایای درج کد معرف

در صورتیکه از سمت دوستان خود به عضویت در این سامانه هدایت گردیده اید ، با درج کد معرف اخذ شده از وی ، مبلغ 10000 تومان به عنوان هدیه آموزشی در پنل شما ثبت می گردد که می توانید در ثبت نام تمام دوره های آموزشی (بیش از 600 دوره) از این مبلغ بهره برداری نمایید.